top of page

Regulamin sklepu

Polityka prywatności

1 DEFINICJE


 

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:


 

Usługodawca – Administrator Serwisu wielbladziemleko.pl


 

Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która na podstawie przepisów prawa posiada zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych. Użytkownikiem może być również osoba, która ukończyła 13 lat, ale nie ukończyła 18 lat – wyłącznie w zakresie w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa,


 

Login – unikalna nazwa Użytkownika,


 

Kanał – miejsce w serwisie założone dla Użytkownika w ramach serwisu wielbladziemleko.pl, służące do sprzedaży Asortymentu z wykorzystaniem wzorów graficznych i słowno-graficznych zamieszczonych w serwisie przez Użytkownika,


 

Konto – miejsce w serwisie prowadzone dla Użytkownika przez wielbladziemleko.pl pod Loginem Użytkownika, będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach wielbladziemleko.pl,


 

Asortyment – wszelkie produkty dostępne w Generatorze i serwisie wielbladziemleko.pl dla Użytkownika bez założonego Konta lub po założeniu Konta zwykłego i zalogowaniu, będące własnością Usługodawcy,


 

Prowizja – fundusze zgromadzone przez użytkownika wewnątrz serwisu wielbladziemleko.pl, naliczane w zamian za czynności określone w regulaminie,


 

Uploader grafik – aplikacja umożliwiająca umieszczenie grafiki na produktach.


 

Promotor – osoba promująca produktu oraz sklep, udostępniająca kod rabatowy i czerpiąca z tego tytułu dodatkowe honorarium.


 

2 POSTANOWIENIA OGÓLNE


 

Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa w sposób wyłączny i wyczerpujący regulują kwestie dotyczące korzystania z Serwisu internetowego wielbladziemleko.pl dostępnego pod adresem internetowym www.wielbladziemleko.pl.


 

Regulamin określa w szczególności:


 

rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,


 

warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:


 

– wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca,


 

– zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym,


 

warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,


 

tryb postępowania reklamacyjnego.


 

Administratorem Serwisu wielbladziemleko.pl jest Kamil Sikora prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „Kamil Sikora Foxstudio” z siedzibą w ______, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przez Prezydenta Miasta Pszczyna, NIP: _______, REGON: _____, adres poczty elektronicznej: ______ .


 

Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym regulaminem oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. 2017 r., poz. 1219 ze zm.).


 

3 RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ


 

Serwis świadczy następujące usługi:


 

tworzenie Kanałów przez lub dla Użytkowników Serwisu,


 

zamieszczanie przez Użytkownika wzorów graficznych i słowno-graficznych które zostają umieszczone na Asortymencie, które następnie są oferowane do sprzedaży w Serwisie,


 

zawieranie przez Użytkownika umów sprzedaży produktów dostępnych we własnych Kanałach i Kanałach innych użytkowników,


 

korzystanie z wszelkich aplikacji udostępnionych w ramach serwisu wielbladziemleko.pl.


 

Na zasadach określonych w § 9 Użytkownik wystawiający własny Kanał uczestniczy w zyskach ze sprzedaży produktów dostępnych w jego własnym Kanale.


 

4 WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ


 

Przystąpienie do korzystania z Serwisu także bez Rejestracji jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych niniejszym Regulaminem.


 

Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony.


 

Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest zapoznanie się i zaakceptowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.


 

Rejestracja jest dobrowolna. Jednakże korzystanie z niektórych usług świadczonych przez Serwis jest możliwe tylko po dokonaniu rejestracji.


 

Użytkownik w celu Rejestracji powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony podczas pierwszego podsumowania zakupów pod adresem https://wielbladziemleko.pl/zamowienie/ zaznaczając opcje „stworzyć konto” poprzez podanie następujących danych:


 

loginu,


 

adresu e-mail,


 

Danych teleadresowych


 

hasła do Konta Użytkownika. Podanie innych danych nie jest obowiązkowe, lecz może być konieczne do świadczenia niektórych usług w Serwisie,


 

Usługodawca może uzależnić Rejestrację lub korzystanie z Serwisu przez Użytkownika od uwiarygodnienia danych Użytkownika wymienionych podczas rejestracji.


 

Usługodawca może bez podania przyczyny nie zezwolić na rejestrację lub korzystanie z serwisu przez aplikującego lub istniejącego użytkownika.


 

Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następujących treści:


 

przystępuję do korzystania z Serwisu dobrowolnie,


 

spełniam przewidziane w Regulaminie warunki zostania Użytkownikiem,


 

dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich,


 

wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,


 

wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę w zakresie niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną, w sposób określony niniejszym regulaminem.


 

Użytkownik niezarejestrowany może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym.


 

Użytkownik zarejestrowany może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie. Oświadczenie o wypowiedzeniu składane przez Użytkownika zarejestrowanego powinno zostać złożone za pośrednictwem poczty e-mail, przy czym wiadomość powinna zostać wysłana z adresu podanego w Koncie Użytkownika. Za datę złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu uznaje się datę odebrania wiadomości e-mail zawierającej oświadczenie o wypowiedzeniu.


 

Usługodawca może rozwiązać w trybie natychmiastowym umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w stosunku do Użytkownika zarejestrowanego w przypadku, gdy:


 

a) Użytkownik, w przypadku zmiany, niezwłocznie nie dokonał aktualizacji danych wymaganych do rejestracji w Serwisie,


 

b) Użytkownik zamieszcza w Serwisie treści bezprawne,


 

Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,


 

Użytkownik w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu lub podejmuje działania sprzeczne z celami i przeznaczeniem Serwisu,


 

e) Użytkownik nie korzystał ze swojego Konta przez przynajmniej 60 dni.


 

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Usługodawcę zostanie przesłane na podany w Koncie Użytkownika adres e-mail.


 

Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Użytkownikowi dostępu do Konta Użytkownika oraz jego usunięciem.


 

5 WYMAGANIA TECHNICZNE


 

Do korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać: dostęp do Internetu, przeglądarka internetowa (Internet Explorer w wersji 8.0 lub wyższej, Chrome 34 lub wyższej, FireFox 29 lub wyższej) oraz aktywny adres e-mail.


 

Strona internetowa może zawierać dokumenty w formacie PDF, których otwarcie wymaga zainstalowania odpowiedniej aplikacji. Na Stronie internetowej mogą być wykorzystywane następujące technologie: Java, JavaScript, Macromedia Flash, XML, PHP, DHTML, cookies, HTML, CSS.


 

Usługodawca zapewnia świadczenie usługi za pośrednictwem serwisu wielbladziemleko.pl 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.


 

Zamknięcie przeglądarki internetowej Użytkownika może spowodować usunięcie danych przesłanych za pośrednictwem serwisu. Wszystkie ustawienia wpływające na podtrzymanie lub anulowanie sesji znajdują się w przeglądarce Użytkownika.


 

6 ZAKAZ DOSTARCZANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA TREŚCI BEZPRAWNYCH


 

Zakazane jest umieszczanie w Serwisie przez Użytkownika bezprawnych treści, w szczególności:


 

naruszających przepisy powszechnie obowiązującego prawa,


 

naruszających prawa osób trzecich,


 

obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiające przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej, nazistowskiej,


 

treści powszechnie uznawane za wulgarne i obraźliwe,


 

treści szykanujących lub naruszających dobre imię osób trzecich,


 

treści zawierających wizerunek osób, które na rozpowszechnianie swojego wizerunku zgody nie wyraziły,


 

wzorów do których nie maja praw autorskich, w tym tekstów, grafik, logotypów, ikon, obrazów, zdjęć oraz wszelkie inne danych.


 

7 KANAŁY


 

Użytkownik może utworzyć Kanał, o którym mowa w § 1 pkt 4 i § 3 pkt 1 ppkt a) niniejszego Regulaminu.


 

Tworzenie wyżej wskazanego Kanału, polega na nadaniu mu przez Użytkownika własnej niepowtarzalnej nazwy.


 

Każdy kanał tworzony jest za pośrednictwem maila kontakt@camelway.pl i rejestracja trwa do 14 dni roboczych.


 

Stworzenie kanału działa na zasadzie rekrutacji gdzie nowy Użytkownik powinien wysłać mailowo przynajmniej jeden wzór nadruku na koszulkę’


 

Podczas trwania procesu rekrutacji użytkownik, który przeszedł pozytywną ocenę otrzyma pierwszy login i hasło.


 

Każdy nowy zatwierdzony Kanał automatycznie ma status publiczny (widoczny w spisie Sklepów) i będzie on widoczny pod warunkiem, że w Asortymencie danego Sklepu znajdować się będzie przynajmniej jeden produkt.


 

Zarejestrowany Użytkownik może wystawić w Serwisie jeden Kanał. Jeśli Użytkownik kanału stwierdza potrzebę posiadania większej ich ilości może wystąpić z uargumentowaną prośbą o przyznanie większego limitu Kanałów na adres: kontakt@camelway.pl. Usługodawca może bez podania przyczyny odmówić nadania większego limitu.


 

Każdy Kanał może mieć ustaloną przez Użytkownika Kanału wyświetlane na stronie Kanału miniaturkę przedstawiającą profil Artysty. Miniaturka nie może być obraźliwa ani sprzeczna z zakazami określonymi w 6 niniejszego Regulaminu.


 

W Kanale można zamieścić dowolny opis Kanału pod warunkiem, że nie narusza on zasad Regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego.


 

Niezbędne jest wybranie przez Użytkownika przynajmniej jednej kategorii, pod którą będzie wyświetlany dany Produkt w Serwisie.


 

Własny projekt tworzy się poprzez (uploadowanie) własnego wzoru graficznego i graficzno- słownego już na wizualizacji (mockup) korzystając wcześniej z generatora wizualizacji, nadanie mu nazwy oraz ustalenie ceny, za jaką dany produkt ma być oferowany do sprzedaży w Sklepie Użytkownika, jednakże cena nie może być niższa od minimalnej ceny nadanej przez Usługodawcę.


 

Kanał bez wstawionych produktów może być usunięty przez Usługodawcę po upływie 30 dni od jego założenia. W takim wypadku adres Kanału przestaje być przypisany do Użytkownika i zostaje przeniesiony do ogólnej puli do wykorzystania przez innych Użytkowników Serwisu.


 

Usługodawca może usunąć kanał Użytkownika naruszający postanowienia określone w § 6 niniejszego regulaminu


 

Ceny produktów zamieszonych przez Użytkowników zawierają obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT).


 

Usługodawca zastrzega sobie prawo do udostępnienia publicznego projektu zawartego w ramach kanału Użytkownika tylko jeżeli spełnione są wszystkie poniższe warunki:


 

a) Grafika spełnia walory wizualne, nie odbiega od pozostałych produktów serwisu camelway.pl wielbladziemleko.pl


 

b) Użytkownik podeśle a pomocą zewnętrznego uploadera np. wetransfer.com dropbox.com plik do druku zgodny z wymaganiami : 200dpi , szerokość max 30cm, skala 1:1, oraz dodatkowo spakowane w programie archiwizującym zip lub rar wizualizacje, które pokrywają się z wizualizacjami z kanału Użytkownika.


 

Usługodawca zastrzega sobie prawo nie upubliczniania nowego lub istniejącego wzoru bez podania przyczyny


 

8 PRODUKTY I ZAMÓWIENIA


 

Użytkownik może dokonać zamówienia wyłącznie Asortymentu aktualnie dostępnego w Serwisie wielbladziemleko.pl. W Serwisie będą na bieżąco aktualizowane informacje, który z Asortymentu jest aktualnie dostępny.


 

Każdy Asortyment, po uprzednim złożeniu zamówienia przez Użytkownika, jest indywidualnie wyprodukowany przez Usługodawcę zgodnie ze złożonym zamówieniem, co oznacza, że Asortyment jest spersonalizowany – wyprodukowany według specyfikacji Użytkownika lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.


 

Zamówienia są wykonywane na produktach różnych firm (szczegóły podane zakładce „Parametry i rozmiary odzieży” widocznej w po prawej stornie ekranu przy każdej podstronie z produktem ), dobór firm zależy od Usługodawcy.


 

Usługodawca zobowiązuje się dobierać produkty, na zasadzie należytej staranności, według jak najlepszej możliwej jakości. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany producentów, a także produktów z ważnych powodów, w szczególności zaprzestania produkcji przez dotychczasowych kontrahentów lub niemożliwość uzyskania od nich zamówionych produktów z powodów niezależnych od Usługodawcy. W takiej sytuacji Usługodawca zawiadamia Użytkowników poprzez informację w Serwisie.


 

Gotowy produkt (produkt z nadrukiem wzoru) może różnić się od poglądowego, zarówno wielkość jak i umiejscowienie nadruków może ulec zmianie. Projekty produktów w Serwisie są tylko poglądowe i serwis nie gwarantuje idealnego odwzorowania w oryginale (powodem mogą być ograniczone możliwości techniczne, różnice w wyglądzie poglądowym, różnice pomiędzy proporcjami i rozdzielczością poszczególnych ekranów komputerowych, a także różnice pomiędzy obrazem płaskim, a rzeczywistym). Usługodawca dochowa jednak należytej staranności, by gotowe produkty były jak najbardziej zbliżone do poglądowych.


 

Nadruki, a w szczególności ich kolory mogą różnić się od poglądowych, różnice mogą wynikać z ograniczeń technicznych przy wykonywaniu nadruków (drukujemy w systemie RGB), a także od ustawień kolorystycznych ekranów użytkowników. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby nadruki i ich kolory były jak najbardziej zbliżone do wersji poglądowej, a w sytuacjach nietypowych gdy pojawią się problemy z określeniem koloru, wykładnikiem przy produkcji będą kolory podstawowe.


 

Chwilą zawarcia umowy sprzedaży jest przekazanie przez obsługę wielbladziemleko.pl zamówienia do realizacji (status: “W Realizacji”).


 

Użytkownik składając zamówienie w Serwisie, wyraża zgodę na dostarczenie dowodu zakupu w postaci faktury VAT drogą elektroniczną (plik PDF wysyłany na podany adres e-mail) lub paragonu dostarczonego wraz z


 

Płatność za zamówiony Asortyment, według wyboru Użytkownika, dokonuje się w sposób wskazany każdorazowo przy złożonym zamówieniu (np. za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych, przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy).


 

Użytkownik ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za zamówiony produkt.


 

Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wcześniejsze zamówienia Użytkownik może zobaczyć w ramach konta, po zalogowaniu.


 

Termin realizacji złożonego zamówienia wynosi od 4 (czterech) do 8 (ośmiu) dni roboczych. Termin realizacji złożonego zamówienia rozpoczyna się od dnia wpływu należności za złożone zamówienie na rachunek bankowy Usługodawcy. Do czasu realizacji zamówienia nie wlicza się sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy. W przypadku dużej ilości zamówień, Usługodawca zastrzega sobie prawo przedłużenia wyżej wskazanych terminów realizacji zamówienia, o czym niezwłocznie powiadomi Użytkownika, który złożył zamówienie.


 

Zamówienia są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku chęci zamówienia Asortymentu wraz z dostawą poza granice kraju, Użytkownik zobowiązany jest do indywidualnego ustalenia kosztów wysyłki towaru poprzez kontakt z Usługodawcą. Asortyment wysyłany jest pod adres wskazany przez Użytkownika.


 

Zamówiony Asortyment jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Użytkownik, który złożył zamówienie jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku dostępnym w serwisie wielbladziemleko.pl.


 

9 SYSTEM PUNKTOWY I HONORARIUM ZA UDZIELENIE LICENCJI


 

Każda sprzedaż produktów w Sklepie Użytkownika (tj. w Kanale utworzonym przez Użytkownika), z zastrzeżeniem przepisów poniższych, powoduje naliczenie na jego rzecz kwot, których liczba uzależniona jest od wartości sprzedaży.


 

Po przekroczeniu w danym miesiącu kwoty 250 zł zarobku Użytkownik uzyskuje prawo do wypłaty honorarium za przeniesienie na rzecz Usługodawcy prawa do korzystania z graficznych i słowno-graficznych utworów, zamieszczonych na produktach oferowanych przez niego w serwisie internetowym wielbladziemleko.pl (udzielenie licencji). Jeżeli w danym miesiącu Użytkownik nie zdołał zebrać więcej niż 250 zł, zebrane punkty przechodzą na następny miesiąc.


 

Usługodawca udostępnia panel rozliczeń, w którym Użytkownik może sprawdzić aktualny stan honorarium.


 

Warunkiem wypłaty honorarium za udzielenie licencji jest łączne spełnienie następujących warunków:


 

poprawne wypełnienie danych do wypłaty w zakładce “Twoje Dane”,


 

dokonanie wyboru formy rozliczenia (osoba fizyczna czy firma) w zakładce Konto (rozliczenia),


 

złożenie w systemie informatycznym serwisu wielbladziemleko.pl oświadczenia o przeniesieniu na rzecz Usługodawcy praw do korzystania z graficznych i słowno-graficznych utworów, zamieszczonych na wszelkich produktach oferowanych przez niego w serwisie internetowym,


 

prawidłowe wystawienie przez Użytkownika, prowadzącego działalność gospodarczą, faktury oraz dostarczenie jej na adres pocztowy Usługodawcy,


 

złożenie przez Użytkownika dyspozycji wypłaty honorarium.


 

Wypłata honorarium następuje w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym złożono dyspozycję wypłaty. Termin wypłaty pierwszego honorarium wynosi 14 dni od dnia wystawienia faktury, względnie w terminie 14 dni od złożenia dyspozycji wypłaty.


 

Honorarium, w przypadku Użytkownika będącego osobą fizyczną, nie prowadzącego działalności gospodarczej, zostanie pomniejszona o zaliczkę na podatek, naliczoną zgodnie z obowiązującymi przepisami.


 

Honorarium jest wyrażone w kwocie BRUTTO. W przypadku Użytkowników nie będących czynnymi płatnikami VAT, faktura powinna zostać wystawiona na kwotę NETTO.


 

Honorarium będzie wypłacane wyłącznie na rachunek bankowy wskazany przez Użytkownika w zakładce “Twoje dane” lub na rachunek bankowy ujęty na fakturze.


 

W razie powzięcia przez Usługodawcę wątpliwości co do zasadności wypłaty honorarium, może on wstrzymać się z jej realizacją i wezwać Użytkownika do złożenia stosownych wyjaśnień w terminie 14 dni. Brak odpowiedzi w zakreślonym wyżej terminie poczytuje się za cofnięcie przez Użytkownika żądania wypłaty honorarium.


 

Wysokość honorarium będzie ustalana każdorazowo między stronami a jego szczegóły zawarte będą w umowie współpracy.


 

W przypadku braku dodatkowych czynników sprzedaży takich jak użycie kodu rabatowego lub stworzenie projektu na potrzeby kanału trzeciego, koszt honorarium wynosi do 20% kwoty sprzedaży produktu.


 

Kody rabatowe są ograniczone czasowo. Czas aktywności kodów rabatowych zostaje ustalony indywidualnie pomiędzy Usługodawcą a Promotorem.


 

10 PRAWA I OBOWIĄZKI STRON


 

Wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Serwisu powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.


 

Użytkownik może posiadać więcej niż jedno Konto w ramach serwisu wielbladziemleko.pl pod warunkiem, że nie narusza ono zasad Regulaminu, a także praw osób trzecich.


 

Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom.


 

Użytkownik nie może za pomocą Kanału, w tym jego graficznych elementów takich jak banner, tło, logo lub projekty, reklamować, odsyłać lub zachęcać do korzystania z serwisów, platform i sklepów konkurencyjnych, chyba że takie działania są poparte odpowiednią umową zawartą między Użytkownikiem a Serwisem wielbladziemleko.pl.


 

Użytkownikowi, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1025), przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania produktu (przykładowy wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawiera Załącznik nr 2 do Regulaminu – jego stosowanie nie jest obowiązkowe). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres: Camelway sp. z o.o. ul.Obroki 130 H1, B6 , 40-855 Katowice (adres do korespondencji, zwrotów, reklamacji i wymian).


 

W razie odstąpienia od umowy zgodnie z pkt 5 powyżej, umowa jest uważana za niezawartą, a Użytkownik jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 Koszty zwrotnego dostarczenia zakupionego przez Użytkownika produktu, obciążają użytkownika, o ile odstąpienie od umowy nie zostało wywołane faktem, choćby przejściowej niemożności spełnienia przez Usługodawcę świadczenia o właściwościach zamówionych przez Użytkownika.


 

Użytkownikowi, który jest konsumentem, o którym mowa w pkt 5 powyżej, nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, której przedmiotem jest Asortyment wyprodukowany według specyfikacji Użytkownika lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (dotyczy to w szczególności personalizowanych produktów). Jeżeli przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 5 powyżej, Usługodawca wykonał w całości zamówiony przez Użytkownika Asortyment za wyraźną zgodą Użytkownika i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa do odstąpienia od umowy w wyżej wskazanym przypadku. W przypadku, gdy Użytkownik składając zamówienie zgłosił żądanie świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, ma on obowiązek zapłaty za świadczone usługi przez Usługodawcę do chwili odstąpienia od umowy.


 

Jeżeli produkt jest niezgodny z umową, Użytkownik może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli Użytkownik nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Użytkownika na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność produktu z umową jest nieistotna.


 

Jeżeli sprzedany produkt ma wady, Użytkownik, który dokonał zakupu w ramach prowadzonej we własnym imieniu działalności gospodarczej lub zawodowej, może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Jednakże Użytkownik nie może od umowy odstąpić, jeżeli Usługodawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez Usługodawcę lub naprawiana, chyba że wady są nieistotne.


 

11 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ


 

Użytkownik poprzez zamieszczenie w Serwisiepl Asortymentu z umieszczonym na nim wzorem graficznym lub słowno-graficznym, oświadcza, że:


 

a) utwory umieszczane przez niego w Serwisie wielbladziemleko.pl stanowią przejaw jego własnej działalności twórczej i stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 880 ze zm.),


 

b) przysługują mu autorskie prawa majątkowe do utworów w postaci wzorów graficznych lub graficzno-słownych, które zamieścił w serwisie internetowym wielbladziemleko.pl lub też uzyskał od osób uprawnionych wymagane zgody na ich rozpowszechnianie i udzielanie dalszych licencji,


 

c) utwory umieszczane przez niego w Serwisie pl nie naruszają praw osób trzecich.


 

Użytkownik poprzez zamieszczenie w Sklepie Asortymentu z umieszczonym na nim utworem udziela Usługodawcy z chwilą zamieszczenia utworu w Serwisiepl niewyłącznego, nieograniczonego terytorialnie oraz czasowo prawa do korzystania z utworów, zamieszczonych na wszelkich produktach oferowanych przez niego w Serwisie wielbladziemleko.pl (licencja) na następujących polach eksploatacji:


 

a) prawo do zwielokrotniania utworu w nieograniczonej liczbie egzemplarzy, w szczególności w celu zamieszczania utworów na wszelkich produktach oferowanych w Sklepie,


 

b) na wszelkich nośnikach obrazu, dźwięku, obrazu i dźwięku dostępnych w dniu udzielenia licencji, w tym na papierze bez względu na jego rodzaj, kliszach, taśmach, na nośnikach magnetycznych (dyskietkach itd.) i optycznych (płyty DVD, CD itp.), kartach przenośnej pamięci, na innych nośnikach umożliwiających eksploatację i montaż przy wykorzystaniu komputera, w urządzeniach mobilnych, poprzez wprowadzanie do pamięci ROM lub innego rodzaju pamięci trwałej komputera i do pamięci nietrwałej RAM oraz do serwerów sieci komputerowych i telekomunikacyjnych,


 

c) przy wykorzystaniu wszelkich technik dostępnych w dniu udzielenia licencji, w tym techniki drukarskiej, reprograficznej, cyfrowej i zapisu magnetycznego oraz technik stosowanych do przepisania dokonanych utrwaleń na inną technikę/ system/ rodzaj zapisu dla celów emisyjnych lub wymiany nośników,


 

d) prawo do wprowadzania utworu do obrotu, jego użyczenia lub najmu, zarówno w całości jak i dowolnie wybranych fragmentów, w tym łączenie fragmentów różnych dowolnie wybranych utworów w jedną całość, bez względu na formę i technikę utrwalenia utworu oraz, a także na zastosowany nośnik materialny,


 

e) prawo do publicznego, nadawania, wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtwarzania utworu,


 

f) prawo do innego publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy miał dostęp do niego w miejscu i czasie przez siebie wybranym.


 

Użytkownik udziela Usługodawcy zezwolenia na korzystanie i rozporządzanie opracowaniami utworów (prawa zależne), w stosunku, do których Użytkownik udzielił Usługodawcy licencji, w zakresie terytorialnym i czasowym oraz na polach eksploatacji określonych powyżej oraz na udzielanie przez Usługodawcę zezwoleń innym osobom dokonującym opracowania takich utworów na korzystanie i rozporządzanie przez takie osoby opracowaniami takich utworów.


 

Zasady naliczania i wypłaty honorarium za udzielenie przez Użytkownika licencji na rzecz Usługodawcy, zostały uregulowane w § 9 niniejszego Regulaminu. Honorarium Użytkownika obejmuje również wynagrodzenie za korzystanie z utworu na każdym z wymienionych wyżej pól eksploatacji. Autorskie prawa majątkowe do elementów graficznych wielbladziemleko.pl, w tym do logo “camelway”, a także od układu i kompozycji tych elementów (tzw. layout) oraz prawa własności przemysłowej, w tym prawa z rejestracji znaków towarowych oraz prawa ochronne na znaki towarowe umieszczone w Serwisie, przysługują Usługodawcy. Zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkowników elementów graficznych oraz ich układu i kompozycji, a także oznaczeń będących przedmiotem praw przysługujących Usługodawcy za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub za zgodą Usługodawcy.


 

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za złożone przez Użytkownika oświadczenia, o których mowa w § 11 ust. 1 niniejszego Regulaminu, które są niezgodnego z prawdą.


 

Zabronione jest w każdej formie i w każdy sposób kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów (w tym: tekst, grafika, logotypy, ikony, obrazy, zdjęcia, pliki audio, wideo, pliki z danymi, prezentacje, programy oraz wszelkie inne dane) zamieszczonych w Serwisie wielbladziemleko.pl.


 

Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania tekstu, grafiki, logotypu, ikony, obrazu, zdjęcia, pliku audio, wideo, pliku z danymi, prezentacji, programu oraz wszelkich innych danych z Serwisu wielbladziemleko.pl oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.


 

Zarówno Usługodawcy, jak i Użytkownikowi, który udzielił licencji przysługuje prawo rozwiązania Umowy licencji, z zachowaniem 6 miesięcznego okresu wypowiedzenia, a jego okres liczony będzie od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu złożenia wypowiedzenia.


 

12 ODPOWIEDZIALNOŚĆ


 

Usługodawca podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu pod względem technicznym, formalnym i prawnym.


 

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w transmisji danych, w tym spowodowane awarią systemów teleinformatycznych, systemów telekomunikacyjnych lub systemów zasilania, jak również za błędy w transmisji danych wynikające z opóźnień w działaniu zewnętrznego operatora zapewniającego transmisję danych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu z przyczyn niezależnych od usługodawcy. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Usługodawca jest uprawniony całkowicie zablokować lub czasowo zawiesić dostęp do Serwisu na czas niezbędny do usunięcia powstałych zagrożeń lub nieprawidłowości. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.


 

W razie ujawnienia się roszczeń osoby trzeciej w zakresie bezprawnego naruszania jej praw przez Użytkownika, zobowiązany jest on do podjęcia wszelkich działań faktycznych i prawnych potrzebnych do usunięcia skutków naruszeń.


 

13 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


 

Administratorem danych osobowych jest Camelway sp. z o.o. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „_Camelway_____” z siedzibą w Katowicach przy ul.Młyńskiej 5/5a, wpisanym do KRS Sądu Rejonowego Katowice, NIP: 6342947148, REGON:_______, adres poczty elektronicznej: kontakt@camelway.pl.


 

Użytkownik przed skorzystaniem z serwisu proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest to niezbędnym warunkiem do korzystania z usług zawartych w Serwisie i zawarcia umowy, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak dostępu do usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.


 

Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane przez Usługodawcę wyłącznie w celu świadczenia usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, zgodnie z RODO oraz z przepisami krajowymi wydanymi na podstawie RODO. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych Użytkowników stanowią m.in. art. 6 ust. 1 lit. b i lit. f RODO.


 

Przetwarzanie danych osobowych przekazanych przez Użytkownika dokonywane jest wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione, i będą zachowane w poufności i nieujawnione innym Podmiotom, chyba że ujawnienie to następuje na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.


 

Użytkownik ma prawo do:


 

a) dostępu do danych osobowych,


 

b) sprostowania danych,


 

c) usunięcia danych osobowych,


 

d) ograniczenia przetwarzania,


 

e) przenoszenia danych,


 

f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, czyli zaprzestania przetwarzania danych osobowych w celu wskazanym wyżej, jeśli zdaniem Użytkownika naruszane są jego prawa w związku z przetwarzaniem podanych danych,


 

g) wniesienia skargi na Usługodawcę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Użytkownik uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa.


 

Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników są określone w polityce prywatności zawartej w załączniku Nr 1 do Regulaminu (Polityka Prywatności).


 

Użytkownikom ujawniane są dane osobowe innych Użytkowników jedynie w przypadkach przewidzianych w Regulaminie oraz w innych uzasadnionych przypadkach, za uprzednią zgodą osoby, której dane dotyczą.


 

14 TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO


 

Reklamacje na nieprawidłowości w świadczeniu usług na podstawie Regulaminu mogą zostać złożone:


 

a) za pośrednictwem poczty e-mail na adres: kontakt@camelway.pl,


 

za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: 40-833 Katowice, Obroki 130 Hala 2 / Brama 6.


 

Każda reklamacja powinna zawierać przynajmniej wskazanie Loginu lub numeru zamówienia oraz szczegółowego opis zgłaszanych zastrzeżeń.


 

Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej Odpowiedź na reklamację wysyłana będzie na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie Reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa powyżej, Usługodawca w informacji przekazanej Użytkownikowi, który wystąpił z reklamacją, określi przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.


 

15 POSTANOWIENIA KOŃCOWE


 

Przed skorzystaniem z Serwisu Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu. Skorzystanie z Serwisu oznacza, iż Użytkownik rozumie i akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu.


 

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: ………………………………….. Z powyżej wskazanej strony internetowej Użytkownik może pozyskać, odtwarzać i utrwalać treść niniejszego Regulaminu. Na żądanie Użytkownika Regulamin jest nieodpłatnie wysyłany pocztą elektroniczną Użytkownikowi. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Usługodawcę, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach roboczych od ich ogłoszenia. Korzystanie z usług dostępnych w Serwisie przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będzie możliwe na zasadach obowiązujących w momencie korzystania z tych usług.


 

Usługodawca zachowuje prawo do zmiany, w każdym czasie, treści niniejszego Regulaminu. Korzystanie przez Użytkownika z usług Usługodawcy po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.


 

Jednakże w przypadku, gdy Usługodawca otrzyma od Użytkownika, przed upływem terminu określonego w pkt 2, pisemne oświadczenie o nie przyjęciu warunków nowego Regulaminu, umowa zostaje rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym.


 

O zmianach w powyższym Regulaminie Użytkownicy będą informowani na stronie internetowej pod adresem: https://goldcamelway.pl/regulamin gdzie będzie widoczna data ostatniej modyfikacji Regulaminu.


 

Prawem właściwym dla umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, jest prawo polskie.


 

Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Usługodawcę w ramach Serwisu wielbladziemleko.pl będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.


 

Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu oraz z umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, o której mowa w niniejszym Regulaminie, w których stroną, będzie przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 2168 ze zm.) będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Usługodawcy.


 

Regulamin obowiązuje od dnia 19.07.2019 r.

bottom of page